Witaj serdecznie! Katalog newkatalog.pl przede wszystkim specjalizuje się w projektowaniu i reklamowaniu witryn internetowych, które odwiedzają nasi klienci.

Regulamin:

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, określa warunki korzystania z Katalogu działającego pod domeną: http://newkatalog.pl
Regulamin opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.

Definicje:
Użytkownik - osoba korzystająca z naszego katalogu
Administrator - osoba zarządzająca katalogiem
Wpis - prezentacja reklamowa strony lub firmy zgłaszana do katalogu
Strona zgłaszana - docelowa strona www do której prowadzą linki z wpisu
Pakiet - określa przynależność wpisu oraz czas jego trwania w przyjętej formie

REGULAMIN:

1. Każdy Użytkownik ma prawo zgłosić do rozpatrzenia w naszym Katalogu wpis, jednak jego zgłoszenie nie jest równoznaczne z akceptacją treści i jego publikacją.
2. Zgłaszając wpis do katalogu Użytkownik deklaruje iż posiada wszelkie umocowania prawne zezwalające mu na takie działanie, a występując w imieniu osób trzecich posiada wszelkie wymagane zgody na zamieszczanie wpisu dotyczącego zgłaszanej firmy lub strony. Użytkownik również wyraża zgodę na natychmiastową publikację wpisu w Katalogu jeśli Administrator go zaakceptuje.
3. Katalog przyjmuje jedynie wpisy związane z tematyką której dotyczy, wpisy dodawane do katalogu przynależne do innych branży tematycznych niż zawarte w katalogu, nie będą rozpatrywane.
4. Zgłaszany wpis musi być unikalny!, o ciekawym przekazie, odpowiedniej stylistyce i merytorycznej treści ( jest to jeden z głównych warunków jego akceptacji! )
5. W wypadku akceptacji wpisu, ponowne zgłoszenie tej samej strony nie będzie rozpatrywane. Należy jednak pamiętać iż strona z www i bez www traktowana jest w katalogu jako całkowicie osobna strona i takie zgłoszenie jest dopuszczalne ( zgłaszany opis musi być jednak w obu wariantach unikalny! ). Przykład dopuszczalnego zgłoszenia wpisu w dwóch wariantach: http://twojastrona.pl , http://www.twojastrona.pl
6. Zgłaszany wpis musi być zgodny z Polskim prawem oraz regulaminem i zasadami obowiązującymi w katalogu opisanymi ( http://newkatalog.pl/jak,dodac,wpis/ i http://newkatalog.pl/regulamin/ )
7. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji wpisu bez podania przyczyny.
8. Przy zgłaszaniu strony do katalogu, wpłata pobierana jest za rozpatrzenie wpisu, wybrany pakiet określa jedynie formę przyporządkowania wpisu po jego ewentualnej akceptacji. Dokonywana wpłata jest bezzwrotna i w żadnym wypadku nie jest gwarantem akceptacji wpisu i jego publikacji w naszym katalogu.
9. W wypadku pakietów okresowych Kod Aktywujący otrzymywany jest w wiadomości zwrotnej SMS bądź w przypadku przelewu w wiadomości e-mail. Koszt opłat i prowizji podawany jest podczas realizacji zgłoszenia a także opisany w dziale Oferowane pakiety ( poniżej regulaminu )
10. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo dokonania samodzielnych zmian we własnym wpisie lub jego usunięcia poprzez panel zarządzania wpisem.
11. Strona zgłaszana do katalogu musi być w języku polskim i być prawidłowo przyporządkowana do kategorii tematycznej. Użytkownik zgłaszający wpis zobowiązany jest do stosowania polskich znaków, poprawnej interpunkcji i ortografii.
12. Zgłaszany wpis musi spełniać warunki określone w wybranym przez użytkownika pakiecie.
13. Zgłaszany wpis, oraz wychodzące z niego linki nie mogą zawierać, ani kierować do treści: pornograficznych, niezgodnych z polskim prawem, rasistowskich, lub w jakikolwiek inny sposób godzących w normy społeczne.
14. Nie dopuszcza się zgłaszania domen pośrednich kierujących na adres docelowy za pośrednictwem przekierowania [ 301 ] lub w jakikolwiek inny sposób. Zgłaszana domena lub subdomena musi być domeną główną strony.
15. W tytule lub opisie duże litery mogą być używane jedynie przy zastosowaniu zasad polskiej ortografii. Zakazuje się również używania znaków o niedoprecyzowanym celu ( np. %%%, $$$, !!!!, ), jak również samych słów kluczowych.
16. Każdorazowa zmiana w treści wpisu wymaga akceptacji moderatora lub administratora i nie gwarantuje ponownej publikacji wpisu w katalogu.
17. W wypadku zaakceptowanego wpisu w pakiecie okresowym po upływie jego ważności użytkownik ma możliwość jego przedłużenia lub zmiany na inny pakiet.
18. Administrator zastrzega sobie możliwość okresowego sprawdzania unikalności wpisów, oraz ich zgodności z regulaminem katalogu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

19. Każde zgłoszenie przez użytkownika wpisu do Katalogu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
20. Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od katalogu korespondencji mailowej związanej z przynależnością do społeczności naszych użytkowników.
21. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym na potrzeby realizacji świadczenia przez http://newkatalog.pl
22. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Odwołanie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z usunięciem zgłoszonej przez niego strony z Katalogu.
23. Zgłaszanie reklamacji przez Użytkowników, a także zapytań, uwag i sugestii dotyczących Katalogu, następuje za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie http://newkatalog.pl/kontakt/ Ewentualne zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są drogą mailową i powinny zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie czternastu (14) dni od ich otrzymania.
24. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.
25. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 Maja 2015 roku.

PAKIETY DOSTĘPNE W NASZYM KATALOGU, ORAZ KOSZTY ZWIĄZANE Z ICH ROZPATRZENIEM:

pakiet Standard – przelew - 10 zł brutto
Bezterminowy min. 600 znaków w opisie, brak dodawania linków w tekście, wpis można dodać do 1 kategorii.
pakiet Pro 180 - przelew - 20 zł brutto
Trwa 180 dni po tym czasie wraca do pakietu standard i traci opcje dodatkowe. min. 600 znaków w opisie, brak dodawania linków w tekście, wpis można dodać do 2 kategorii, link do wpisu dodany zostaje również na podstronie Przyjaciele
pakiet Pro 365 - przelew - 30 zł brutto
Trwa 365 dni po tym czasie wraca do pakietu standard i traci opcje dodatkowe. min. 600 znaków w opisie, brak dodawania linków w tekście, wpis można dodać do 2 kategorii, link do wpisu dodany zostaje również na podstronie Przyjaciele
pakiet Vip 180 - przelew - 30 zł brutto
Trwa 180 dni po tym czasie wraca do pakietu standard i traci opcje dodatkowe. min. 600 znaków w opisie, brak dodawania linków w tekście, wpis można dodać do 3 kategorii, link do wpisu dodany zostaje na podstronie Przyjaciele, Prezentacja wpisu jest też wyświetlana losowo w sliderze na głównej stronie.
pakiet Vip 365 - przelew - 50 zł brutto
Trwa 365 dni po tym czasie wraca do pakietu standard i traci opcje dodatkowe. min. 600 znaków w opisie, brak dodawania linków w tekście, wpis można dodać do 3 kategorii, link do wpisu dodany zostaje na podstronie Przyjaciele, Prezentacja wpisu jest też wyświetlana losowo w sliderze na głównej stronie.

Multikody ( zakup można przeprowadzić z panelu dodawania strony )

multikod 10 katalogów, wpis STANDARD - tylko przelew 80 zł brutto
multikod 10 katalogów, wpis PRO180 - tylko przelew 170 zł brutto
multikod 10 katalogów, wpis PRO360 - tylko przelew 250 zł brutto
multikod 10 katalogów, wpis VIP180 - tylko przelew 250 zł brutto
multikod 10 katalogów, wpis VIP360 - tylko przelew 400 zł brutto

Pozdrawiamy i życzymy sukcesów
Administracja Katalogu